Materjali nõuded (ISPM15)

Üha enam riike rakendab puitpakkematerjalide nõuet, mille raames lähtutakse pakkemameterjalide standardist ISPM15 (International Standard for Wood Packaging Material). ISPM15 järgi ei tohi pakendi toormaterjal levitada puidukahjustusi.

Puidust pakkematerjalid on nt pakkekastid, puitalused, salved, vaadid, tugipostid, tugipuud jne.

Iga puitpakend peab olema tähistatud märgisega, mis tõendab, et pakkematerjali on nõuetekohaselt kuumutatud ja et see vastab eelnimetatud standardile. Pakendite märgistamise õigus on ainult vastava litsentsiga ettevõttetel.
Vastavusmärgisel on kirjas:
rahvusvaheline sümbol — viljapea ja IPPC tähis
EE – riigi tähis (ISO kood)
000 – ettevõtte taimeterviseregistri kande number
HT 56° C/30 min – töötlemisviisi tähis
ISPM15-le vastavat pakkematerjali on kohustuslik kasutada kahte liiki saadetistel  —

  • saadetistel, mis tuuakse Euroopa Liitu sisse
  • saadetistel, mis lähetatakse Euroopa Liidust kolmandatasse riikidesse.

 

Kui ülalnimetatud juhtudel ei vasta pakkematerjal sätestatud nõuetele, võivad järgneda sanktsioonid. Nt võivad importiva riigi järelevalveametid nt nõuda, et kaup saadetakse piirilt tagasi või tuleb see ümber pakendada ja alused hävitada. Kõik kaasuvad kulutused jäävad kauba saatja ja/või omaniku kanda.

Soovitame importijal  teavitada kolmandate riikide partnereid pakkematerjali kuumtöötlemise ja märgistuse vajadusest.

Soovitame eksportijal tutvuda saadetise sihtriigi vastavate seadustega ja kasutada sobivaid pakkematerjale.